Проектний менеджмент

Покажчик схем і таблиць

7. 1. Схеми

 

Схема 1. Визначення проектної діяльності в межах простору трудового життя.

Схема 2. Проект усередині фірми і зовнішній проект. Схема 3. Управлінські функції проектного менеджменту. Схема 4. Проектне завдання і проектна мета. Схема 5. Лінійний тип (тип А) - чистий проектний менеджмент. Схема 6. Місце лінійного проектного менеджменту в схемі фірми. Схема 7. Матрична система проектної організації в межах фірми. Схема 8. Місце функціонально-впливого виду проектного менеджменту в

схемі фірми. Схема 9: Поглиблення етапу або фази. Схема 10. V-модель.

Схема 11. Структурний план проекту (неповний план). Схема 12: Діаграма з планування персоналу проектної групи щодо зміни програмного забезпечення для комп'ютерів.

Схема 13: Діаграма Гантта для будівництва хлібопекарської печі. Схема 14: PLANNET-діаграма для будівництва хлібопекарської печі. Схема 15. Техніка процесуальної стрілки для будівництва хлібопекарської печі.

Схема 16. Вузол за методом МРМ. Схема 17. Техніка за методом МРМ.

Схема 18. Техніка результативного вузла на прикладі будівництва печі.

Схема 19. Зразок оглядового планування проекту

Схема 20. Оглядове планування проекту - розширення бібліотеки

комп'ютерної техніки. Схема 21. Стовпчикова і лінійна діаграми витрат. Схема 22. Методи підготовки рішення. Схема 23. Дерево прийняття рішень. Схема 24. Варіант процесу вибору. Схема 25. Можливості координації групової діяльності. Схема 26. Вимоги до проектного менеджменту. Схема 27. Метод ієрархічного структурування проектних завдань.

 

 

7.2. Таблиці

 

Таблиця 1. Групування проектів. Таблиця 2. Метод порівняльного аналізу. Таблиця 3. Орієнтовний список помилок. Таблиця 4. Перелік із можливих проблем.

Таблиця 5. Визначення кількості робочих днів для окремих дій.

Таблиця 6. Перелік необхідних дій.

Таблиця 7. Перелік результатів.

Таблиця 8. Формуляр-план аналізу ризику.

Таблиця 9. Рейтинговий метод визначення ризику.

Таблиця 10. План витрат на проект

Таблиця 11. Порівняння витрат за двома методами опрацювання перекладів.

Таблиця 12. Перелік чинників, що впливають позитивно або негативно на

здійснення результатів проекту. Таблиця 13. Компетентність.

Таблиця 14. Переваги і недоліки проектної групи.

Таблиця 15. Матричний метод визначення проектних завдань.

Таблиця 16. Матриці морфологічного ящика.

8. Ключові слова

 

На основі специфіки предмета "проектний менеджмент" пропонують ключове слово на різних мовах (український, російський, німецький, англійський).

Ключове словоКлючевые словаSchlüsselwörterKeywords
АвансАвансDie VorauszahlungPrepaid expenses
Активності, процеси діяльностіАктивности,

процессы

деятельности
Die AktivitätenActivities
Аналіз можливості успіху проектуАнализ

вероятности на успех проекта
Die

Machbarkeitsanalyse
Feasibility Study
Аналіз ризикуАнализ рискаDie RisikoanalyseRisk analysis
БалансБалансDie BilanzBalance
Буферний часБуферное времяDie PufferzeitDelay time
БюджетБюджетDas Budget, der EtatBudget
Введення

результатів

проекту
Введение

результатов

проекта
Die ProjekteinführungProject

implementation
ВизначенняОпределениеDie Festlegung, die BestimmungDetermination
ВитратиИздержкиDie KostenCost
ВитратиРасходыDie AufwendungenExpenditure
Витрати на персоналРасходы на персоналDie PersonalkostenPersonnel costs
Витрати на фінансуванняРасходы по финансированиюDie finanziellen AufwendungenFinancial expenses
Відповідальний за ухвалення рішенняОтветственный за принятие решенияDer

Entscheidungsträger
Decision maker
відповідальністьОтветственностьDie VerantwortlichkeitAccountability
відповідальністьответственностьdie VerantwortungResponsibility
Відхилення від

запланованих

витрат
Отклонение от

запланированных

затрат
Die KostenabweichungCost variance
Виконана работаВыполненная работаdie Leistung, die DurchführungAchievement, performance
Група по функціяхГруппа по функциямdie funktionelle GruppeFunctional team
Дерево принятияДерево принятияDas Entscheidungs-Method of
решениярешенияbaumverfahrendeciding tree
Деталі проектуДетали проектаDie ProjekteinzelheitenDetails of the

project
ДискусіяДискуссияDie DiskussionDiscussion
 
Діаграма активностейДиаграмма активностейDas

Leistungsdiagramm
Load diagram
Добір проектуОтбор проектаDie ProjektauswahlProject selection
Досвід, знання практикиОпыт, знание практикиDie Erfahrung, die PraxiskenntnisseExperience
Дослідження часу і дійИсследование времени и действийDie Zeit- und LeistungsstudieTime and trade study
Ескіз проектуЭскиз проектаDer ProjektentwurfProject design
Ефективний контрольЭффективный контрольDie effektive KontrolleEffective control
Загальний ризикОбщий рискDas GesamtrisikoAggregate risk
ЗалежністьЗависимостьDie AbhängigkeitInterdependenci es
Заробітна платаЗаработная платаder ArbeitslohnWages
ЗвітОтчетDer BerichtReport
Звіт про проектОтчет о проектеDer ProjektberichtProject report
Звіт про результати проектуОтчет о

результатах

проекта
Der

Projektabschlussbericht
Project final report
Ієрархія менеджерівИерархия менеджеровdie ManagerhierarchieManagerial

hierarchy
Індивідуальні творчі можливостіИндивидуальные

творческие

способности
Die individuelle KreativitätIndividual creativity
Історія проектуИстория проектаDie ProjektgeschichteProject history
Калькуляція часу окремих дійКалькуляция времени по отдельным действиямDie Kalkulation der VorgangszeitenCalculating activity times
Калькуляція витратКалькуляция издержекDie Kostenkalkulaton, Die KostenermittlungCosting
КерівництвоРуководствоdie Führung, die LeitungLeadership
Керівництво проектомРуководство проектомDie Projektleitungleading of project
Кінець проектуКонец проектаDer ProjektabschlussProject finish,

project

termination
КлієнтКлиентDer KundeClient
КолегаКоллегаDer Partner, der KollegePartner
Компетентність, компетенціяКомпетентность, компетенцияdie KompetenzCompetence
КомунікаціяКоммуникацияdie KommunikationCommunication
КонсультантКонсультантDer BeraterConsultant
КонфліктКонфликтder KonfliktConflict
Коорданиция проектуКоорданиция проектаDie

Projektkoordinierung
Project coordination
 
Лінійне керівництвоЛинейное руководствоDas LinienmanagementLine

management
Людські стосункиЧеловеческие отношенияdie Personalbeziehungpersonnel relations, human relation
Матрична організаціяМатричная организацияdie Matrixorganisationmatrix organization
Матрична організаціяМатричная организацияDie MatrixorganisationMatrix organization
МенеджерМенеджерDer Leiter, der ManagerManager
Мережеві техніки плануванняСетевые техники планированияDie NetzplantechnikNetwork Techniques
МетаЦельDas ZielObjective
Метод 635Метод 635Die Methode 635brain-writing
Метод критичного шляхуМетод

критического пути
Die Methode des kritischen PfadesCritical Path Method - CPM
Методи проектної діяльностіМетоды проектной деятельностиDie Methoden der Projektarbeitmethods of project working
Уявна дія (дія без використання часу)Мнимое действие (действия без использования времени)Der Scheinvorgang (Vorgang ohne Zeitvorgabe)Dummy
Модель рішеньМодель принятия решенияdas

Entscheidungsmodell
model of decision
Морфологічний ящикМорфологический ящикDer morphologische KastenMorphological box
МотиваціяМотивацияdie MotivationMotivation
Набір персоналуНабор персоналаdie Arbeitskräftebeschaffungemployee recruitment
Накладні витратиНакладные расходыZuschlägeOverhead charge
Намір, метаНамерение, цельDas Anliegen, das ZielPurpose
Неформальні групиНеформальная группаdie nichtformelle Gruppeinformal team
Оглядове

планування

проекту
Обзорное

планирование

проекта
ProjektplanungsÜbersichtLogical framework
Опис необхідної діяльностіОписание требований на рабочем местеdie Stellenanforderungjob specification
Організаційна структураорганизационная структураDie

Organisationsstruktur
Organization structure
Організація проектуОрганизация проектаDie ProjektorganisationProject organization
ОцінкаОценкаDie BewertungValuatuin, rating
Оцінка витратОценка издержекDer KostenvoranschlagCost estimaton
Перевірка, моніторингПроверка, мониторингDie Überwachung, das MonitoringMonitoring
 
Перемінні витратиПеременные издержкиDie variablen KostenVariable costs
Період здійснення проектуПериод

осу ществления проекта
Die ProjektlaufzeitLife cycle of the project
Періодичні витратиПериодические издержкиDie regelmässigen KostenRecurring cost
персоналПерсоналdas Personalstaff, personnel
ПідготовкаПодготовкаDie VorbereitungPreparation
ПідгрупаПодгруппаDie TeilgruppeSub-team
піопит на персоналПотребность на персоналder Personalbedarfhuman resource demand
ПлануванняПланировкаDer PlanungsprozessScheduling
планування людських ресурсівПланировка персоналаdie Personalplanunghuman resource planning
планування праціПланирование трудаdie Arbeitsplanungwork schodule
Планування трудових ресурсівПланирование трудовых ресурсовDie PersonalplanungManpower planning, human resource planning
ПовноваженняПолномочиеDie VollmachtAuthorisation
Порівняльний аналізСравнительный анализDie KennzahlentechnikBenchmarking
поставити перед собою метуПостановка целиdie Zielsetzunggoal setting
Постійні витратиПостоянные издержкиDie FixkostenFixed costs
Початок

здійснення проекту
начало

осу ществления проекта
Der Projektanlaufproject is beginning
Початок проектуНачинание проектаDer Projektbeginnproject beginning
ПравилоПравилоDie Regel, die Vorschriftregulation
Правління, адміністраціяУправление, администрацияdie Verwaltung, die Direktion, die AdministrationAdministration
ПрацяРаботаdie ArbeitWork
ПрезентаціяПрезентацияDie PräsentationPresentation
Проектна групаПроектная группаDie ProjektgruppeProject team
Проектна задачаПроектная задачаDie ProjektaufgabeProject task
Проектна контрольПроектнаяDas ProjektcontrollingControlling,
 контроль project control
Проектне плануванняПроектное планированиеDie ProjektplanungProject planning
Проектне фінансуванняПроектное финансированиеDie ProjektfinanzierungProject finance
 
Проектний періодПроектный периодDie ProjektdauerProject duration
ПропозиціяПредложениеDas Angebot, die AusschreibungTender
Процес керівництваПроцесс руководстваder Führungsprozessthe leading process
Процес прийняття рішеньПроцесс принятия решенияder Beschlussfassungs-prozessthe decision-making process
Робоча групаРабочая группаdie Arbeitsgruppework team
Реалізація проектуРеализация проектаDie

Projektdurchführung
Project execution
РезервиРезервыDie ReservenReserves
РезультатРезультатDas Resultat, das ErgebnisResult
РейтингРейтингDas Rating, die BewertungsstufenRating
РішенняРешениеDie EntscheidungDecision
Спосіб розглядуСпособ рассмотренияdie BetrachtungsweiseApproach
Розробка мережного плануРазработка сетевого планаDie Ausarbeitung eines NetzplanesConstructing the network
СпеціалізаціяСпециализацияdie SpezialisierungSpecialization
Список активностейСписок активностейDer Plan der

Aktivitäten
Action plan
Список

аналітичних

питань
Список

аналитических вопросов
Die Checkliste, der FragebogenChecklist
Список робочих дійСписок рабочих действийDie VorgangslisteLabor

requirements plot
СпроможністьСпособностьDie LeistungsfähigkeitCapacity
Структура проектуСтруктура проектаDie ProjektstrukturProject structure
Сума потрібного капіталуСумма нужного капиталаDer KapitalaufwandCapital spending
Сфера послугСфера услугDie

Dienstleistungsbranche
Service industry
Схема організаціїСхема организацииDas

Organisationsschema
Organization chart
Таблиця, діаграма, схемаТаблица,

диаграмма, схема
Die Tabelle, das Diagramm, das SchaubildChart
Творчі методиТворческие методыDie

Kreativitätsmethoden
Creativity methods
Творчі можливостіТворческиеDie GruppenkreativitätGroup creativity

груписпособности группы  
Творчість, творча силаТворческая силаdie Kreativität, die schöpferische KraftCreativity
ТендертендерDie AusschreibungTender

ТермінологіятерминологияDie TerminoligieTerminology
Техніки (методи)Техники (методы)Die TechnikenGroup creativity
виявлення творчихвыявления(Methoden) zurtechniques
можливостейтверческихEntwicklung der 
груписпособностей группыGruppenkreativität 
ТехнологіїТехнологииDie Techniken desTechniques of
(методи)(методы)Projektmanagementsproject
проектного менеджментупроектного менеджмента management
ТренуванняТренировкаdas TrainingCoaching
УнікальністьУникальностьDie EinmaligkeitUniqueness
УправлінняУправлениеdie PersonalführungPersonnel
людськимиперсоналом management,
ресурсами,  human resource
управління персоналом  management
Фінансове плануванняФинансовое планированиеDie FinanzplanungBudgeting
ФінансуванняФинансированиеDie FinanzierungFinancing
Функціонально-Функционально-Das StabliniensystemStaff and line
ієрархічна організаціяиерархическая организация system
ЧасВремяDie ZeitTime
Частина, часткаЧасть, доляDie Komponente, das Bestandteilcomponent
Часткова роботаНеполная ставкаdie Teilzeitarbeitpart-time work
ЧленствоЧленствоdie MitgliedschaftMembership
Якість керівництваКритерии руководстваdie Führungsmerkmaletraits of leadership