Покажчик схем і таблиць

7. 1. Схеми

 

Схема 1. Визначення проектної діяльності в межах простору трудового життя.

Схема 2. Проект усередині фірми і зовнішній проект. Схема 3. Управлінські функції проектного менеджменту. Схема 4. Проектне завдання і проектна мета. Схема 5. Лінійний тип (тип А) — чистий проектний менеджмент. Схема 6. Місце лінійного проектного менеджменту в схемі фірми. Схема 7. Матрична система проектної організації в межах фірми. Схема 8. Місце функціонально-впливого виду проектного менеджменту в

схемі фірми. Схема 9: Поглиблення етапу або фази. Схема 10. V-модель.

Схема 11. Структурний план проекту (неповний план). Схема 12: Діаграма з планування персоналу проектної групи щодо зміни програмного забезпечення для комп’ютерів.

Схема 13: Діаграма Гантта для будівництва хлібопекарської печі. Схема 14: PLANNET-діаграма для будівництва хлібопекарської печі. Схема 15. Техніка процесуальної стрілки для будівництва хлібопекарської печі.

Схема 16. Вузол за методом МРМ. Схема 17. Техніка за методом МРМ.

Схема 18. Техніка результативного вузла на прикладі будівництва печі.

Схема 19. Зразок оглядового планування проекту

Схема 20. Оглядове планування проекту — розширення бібліотеки

комп’ютерної техніки. Схема 21. Стовпчикова і лінійна діаграми витрат. Схема 22. Методи підготовки рішення. Схема 23. Дерево прийняття рішень. Схема 24. Варіант процесу вибору. Схема 25. Можливості координації групової діяльності. Схема 26. Вимоги до проектного менеджменту. Схема 27. Метод ієрархічного структурування проектних завдань.

 

 

7.2. Таблиці

 

Таблиця 1. Групування проектів. Таблиця 2. Метод порівняльного аналізу. Таблиця 3. Орієнтовний список помилок. Таблиця 4. Перелік із можливих проблем.

Таблиця 5. Визначення кількості робочих днів для окремих дій.

Таблиця 6. Перелік необхідних дій.

Таблиця 7. Перелік результатів.

Таблиця 8. Формуляр-план аналізу ризику.

Таблиця 9. Рейтинговий метод визначення ризику.

Таблиця 10. План витрат на проект

Таблиця 11. Порівняння витрат за двома методами опрацювання перекладів.

Таблиця 12. Перелік чинників, що впливають позитивно або негативно на

здійснення результатів проекту. Таблиця 13. Компетентність.

Таблиця 14. Переваги і недоліки проектної групи.

Таблиця 15. Матричний метод визначення проектних завдань.

Таблиця 16. Матриці морфологічного ящика.

8. Ключові слова

 

На основі специфіки предмета «проектний менеджмент» пропонують ключове слово на різних мовах (український, російський, німецький, англійський).

Ключове слово Ключевые слова Schlüsselwörter Keywords
Аванс Аванс Die Vorauszahlung Prepaid expenses
Активності, процеси діяльності Активности,

процессы

деятельности

Die Aktivitäten Activities
Аналіз можливості успіху проекту Анализ

вероятности на успех проекта

Die

Machbarkeitsanalyse

Feasibility Study
Аналіз ризику Анализ риска Die Risikoanalyse Risk analysis
Баланс Баланс Die Bilanz Balance
Буферний час Буферное время Die Pufferzeit Delay time
Бюджет Бюджет Das Budget, der Etat Budget
Введення

результатів

проекту

Введение

результатов

проекта

Die Projekteinführung Project

implementation

Визначення Определение Die Festlegung, die Bestimmung Determination
Витрати Издержки Die Kosten Cost
Витрати Расходы Die Aufwendungen Expenditure
Витрати на персонал Расходы на персонал Die Personalkosten Personnel costs
Витрати на фінансування Расходы по финансированию Die finanziellen Aufwendungen Financial expenses
Відповідальний за ухвалення рішення Ответственный за принятие решения Der

Entscheidungsträger

Decision maker
відповідальність Ответственность Die Verantwortlichkeit Accountability
відповідальність ответственность die Verantwortung Responsibility
Відхилення від

запланованих

витрат

Отклонение от

запланированных

затрат

Die Kostenabweichung Cost variance
Виконана работа Выполненная работа die Leistung, die Durchführung Achievement, performance
Група по функціях Группа по функциям die funktionelle Gruppe Functional team
Дерево принятия Дерево принятия Das Entscheidungs- Method of
решения решения baumverfahren deciding tree
Деталі проекту Детали проекта Die Projekteinzelheiten Details of the

project

Дискусія Дискуссия Die Diskussion Discussion
 
Діаграма активностей Диаграмма активностей Das

Leistungsdiagramm

Load diagram
Добір проекту Отбор проекта Die Projektauswahl Project selection
Досвід, знання практики Опыт, знание практики Die Erfahrung, die Praxiskenntnisse Experience
Дослідження часу і дій Исследование времени и действий Die Zeit- und Leistungsstudie Time and trade study
Ескіз проекту Эскиз проекта Der Projektentwurf Project design
Ефективний контроль Эффективный контроль Die effektive Kontrolle Effective control
Загальний ризик Общий риск Das Gesamtrisiko Aggregate risk
Залежність Зависимость Die Abhängigkeit Interdependenci es
Заробітна плата Заработная плата der Arbeitslohn Wages
Звіт Отчет Der Bericht Report
Звіт про проект Отчет о проекте Der Projektbericht Project report
Звіт про результати проекту Отчет о

результатах

проекта

Der

Projektabschlussbericht

Project final report
Ієрархія менеджерів Иерархия менеджеров die Managerhierarchie Managerial

hierarchy

Індивідуальні творчі можливості Индивидуальные

творческие

способности

Die individuelle Kreativität Individual creativity
Історія проекту История проекта Die Projektgeschichte Project history
Калькуляція часу окремих дій Калькуляция времени по отдельным действиям Die Kalkulation der Vorgangszeiten Calculating activity times
Калькуляція витрат Калькуляция издержек Die Kostenkalkulaton, Die Kostenermittlung Costing
Керівництво Руководство die Führung, die Leitung Leadership
Керівництво проектом Руководство проектом Die Projektleitung leading of project
Кінець проекту Конец проекта Der Projektabschluss Project finish,

project

termination

Клієнт Клиент Der Kunde Client
Колега Коллега Der Partner, der Kollege Partner
Компетентність, компетенція Компетентность, компетенция die Kompetenz Competence
Комунікація Коммуникация die Kommunikation Communication
Консультант Консультант Der Berater Consultant
Конфлікт Конфликт der Konflikt Conflict
Коорданиция проекту Коорданиция проекта Die

Projektkoordinierung

Project coordination
 
Лінійне керівництво Линейное руководство Das Linienmanagement Line

management

Людські стосунки Человеческие отношения die Personalbeziehung personnel relations, human relation
Матрична організація Матричная организация die Matrixorganisation matrix organization
Матрична організація Матричная организация Die Matrixorganisation Matrix organization
Менеджер Менеджер Der Leiter, der Manager Manager
Мережеві техніки планування Сетевые техники планирования Die Netzplantechnik Network Techniques
Мета Цель Das Ziel Objective
Метод 635 Метод 635 Die Methode 635 brain-writing
Метод критичного шляху Метод

критического пути

Die Methode des kritischen Pfades Critical Path Method — CPM
Методи проектної діяльності Методы проектной деятельности Die Methoden der Projektarbeit methods of project working
Уявна дія (дія без використання часу) Мнимое действие (действия без использования времени) Der Scheinvorgang (Vorgang ohne Zeitvorgabe) Dummy
Модель рішень Модель принятия решения das

Entscheidungsmodell

model of decision
Морфологічний ящик Морфологический ящик Der morphologische Kasten Morphological box
Мотивація Мотивация die Motivation Motivation
Набір персоналу Набор персонала die Arbeitskräftebeschaffung employee recruitment
Накладні витрати Накладные расходы Zuschläge Overhead charge
Намір, мета Намерение, цель Das Anliegen, das Ziel Purpose
Неформальні групи Неформальная группа die nichtformelle Gruppe informal team
Оглядове

планування

проекту

Обзорное

планирование

проекта

ProjektplanungsÜbersicht Logical framework
Опис необхідної діяльності Описание требований на рабочем месте die Stellenanforderung job specification
Організаційна структура организационная структура Die

Organisationsstruktur

Organization structure
Організація проекту Организация проекта Die Projektorganisation Project organization
Оцінка Оценка Die Bewertung Valuatuin, rating
Оцінка витрат Оценка издержек Der Kostenvoranschlag Cost estimaton
Перевірка, моніторинг Проверка, мониторинг Die Überwachung, das Monitoring Monitoring
 
Перемінні витрати Переменные издержки Die variablen Kosten Variable costs
Період здійснення проекту Период

осу ществления проекта

Die Projektlaufzeit Life cycle of the project
Періодичні витрати Периодические издержки Die regelmässigen Kosten Recurring cost
персонал Персонал das Personal staff, personnel
Підготовка Подготовка Die Vorbereitung Preparation
Підгрупа Подгруппа Die Teilgruppe Sub-team
піопит на персонал Потребность на персонал der Personalbedarf human resource demand
Планування Планировка Der Planungsprozess Scheduling
планування людських ресурсів Планировка персонала die Personalplanung human resource planning
планування праці Планирование труда die Arbeitsplanung work schodule
Планування трудових ресурсів Планирование трудовых ресурсов Die Personalplanung Manpower planning, human resource planning
Повноваження Полномочие Die Vollmacht Authorisation
Порівняльний аналіз Сравнительный анализ Die Kennzahlentechnik Benchmarking
поставити перед собою мету Постановка цели die Zielsetzung goal setting
Постійні витрати Постоянные издержки Die Fixkosten Fixed costs
Початок

здійснення проекту

начало

осу ществления проекта

Der Projektanlauf project is beginning
Початок проекту Начинание проекта Der Projektbeginn project beginning
Правило Правило Die Regel, die Vorschrift regulation
Правління, адміністрація Управление, администрация die Verwaltung, die Direktion, die Administration Administration
Праця Работа die Arbeit Work
Презентація Презентация Die Präsentation Presentation
Проектна група Проектная группа Die Projektgruppe Project team
Проектна задача Проектная задача Die Projektaufgabe Project task
Проектна контроль Проектная Das Projektcontrolling Controlling,
  контроль   project control
Проектне планування Проектное планирование Die Projektplanung Project planning
Проектне фінансування Проектное финансирование Die Projektfinanzierung Project finance
 
Проектний період Проектный период Die Projektdauer Project duration
Пропозиція Предложение Das Angebot, die Ausschreibung Tender
Процес керівництва Процесс руководства der Führungsprozess the leading process
Процес прийняття рішень Процесс принятия решения der Beschlussfassungs-prozess the decision-making process
Робоча група Рабочая группа die Arbeitsgruppe work team
Реалізація проекту Реализация проекта Die

Projektdurchführung

Project execution
Резерви Резервы Die Reserven Reserves
Результат Результат Das Resultat, das Ergebnis Result
Рейтинг Рейтинг Das Rating, die Bewertungsstufen Rating
Рішення Решение Die Entscheidung Decision
Спосіб розгляду Способ рассмотрения die Betrachtungsweise Approach
Розробка мережного плану Разработка сетевого плана Die Ausarbeitung eines Netzplanes Constructing the network
Спеціалізація Специализация die Spezialisierung Specialization
Список активностей Список активностей Der Plan der

Aktivitäten

Action plan
Список

аналітичних

питань

Список

аналитических вопросов

Die Checkliste, der Fragebogen Checklist
Список робочих дій Список рабочих действий Die Vorgangsliste Labor

requirements plot

Спроможність Способность Die Leistungsfähigkeit Capacity
Структура проекту Структура проекта Die Projektstruktur Project structure
Сума потрібного капіталу Сумма нужного капитала Der Kapitalaufwand Capital spending
Сфера послуг Сфера услуг Die

Dienstleistungsbranche

Service industry
Схема організації Схема организации Das

Organisationsschema

Organization chart
Таблиця, діаграма, схема Таблица,

диаграмма, схема

Die Tabelle, das Diagramm, das Schaubild Chart
Творчі методи Творческие методы Die

Kreativitätsmethoden

Creativity methods
Творчі можливості Творческие Die Gruppenkreativität Group creativity

групи способности группы    
Творчість, творча сила Творческая сила die Kreativität, die schöpferische Kraft Creativity
Тендер тендер Die Ausschreibung Tender

Термінологія терминология Die Terminoligie Terminology
Техніки (методи) Техники (методы) Die Techniken Group creativity
виявлення творчих выявления (Methoden) zur techniques
можливостей тверческих Entwicklung der  
групи способностей группы Gruppenkreativität  
Технології Технологии Die Techniken des Techniques of
(методи) (методы) Projektmanagements project
проектного менеджменту проектного менеджмента   management
Тренування Тренировка das Training Coaching
Унікальність Уникальность Die Einmaligkeit Uniqueness
Управління Управление die Personalführung Personnel
людськими персоналом   management,
ресурсами,     human resource
управління персоналом     management
Фінансове планування Финансовое планирование Die Finanzplanung Budgeting
Фінансування Финансирование Die Finanzierung Financing
Функціонально- Функционально- Das Stabliniensystem Staff and line
ієрархічна організація иерархическая организация   system
Час Время Die Zeit Time
Частина, частка Часть, доля Die Komponente, das Bestandteil component
Часткова робота Неполная ставка die Teilzeitarbeit part-time work
Членство Членство die Mitgliedschaft Membership
Якість керівництва Критерии руководства die Führungsmerkmale traits of leadership

← prev content next →