Финансы

March 17 2011

Економічна сутність оподаткування підприємництва

Основою господарської діяльності підприємства є фінансова стратегія, яка передбачає формування і ефективне використання фінансових та інших видів ресурсів. Важливість фінансової стратегії полягає в тому, що саме у фінансах йде відображення всіх видів діяльності підприємства, і виникає балансування функціональних цілей.
January 14 2011

Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави

Досліджуючи фінансову систему та з'ясовуючи її важливість у соціально-економічному розвитку країни, необхідно підкреслити значущість її основної складової — бюджетної системи. Саме вона визначає ритм функціонування фінансів як кровоносної системи держави, забезпечує цільовий характер використання фінансових ресурсів, реалізацію пріоритетів соціально-економічного розвитку. Еволюція бюджетної системи держави, формування її інститутів, механізмів функціонування об'єктивно-історично пов'язані з розвитком ринкової економіки й демократизацією суспільства.
January 13 2011

Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах

Фінансовий ринок відіграє дедалі більшу роль у економічних перетвореннях, що відбуваються у світі й кожній країні. Як центр акумуляції й перерозподілу фінансових ресурсів він забезпечує функціонування потужного механізму стимулювання розвитку інвестиційної, виробничої сфер економіки, а також усієї системи суспільно-економічних відносин. В умовах трансформаційних перетворень економіки фінансовий ринок практично набуває рис потужного джерела інвестиційних ресурсів, забезпечуючи ефективне акумулювання коштів та економічно доцільне задоволення інвестиційного попиту економічних агентів на ресурси як коротко-, так і довгострокового характеру.
January 13 2011

Проблеми оподаткування доходів населення: теорія і практика

Деструктивні процеси, що сьогодні спостерігаються в усіх сферах суспільного життя абсолютної більшості економік світу, надзвичайно загострили питання про механізми, здатні забезпечити достатні темпи зростання як в окремих країнах, так і глобальній економіці. Це зумовлює особливу увагу до проблем оподаткування, зокрема, доходів населення, де створюється значний потенціал для забезпечення раціональних траєкторій подальшого суспільного прогресу.
January 12 2011

Сучасні тенденції фінансового забезпечення природоохоронної діяльності в Україні

Успішне вирішення завдань державної екологічної політики безпосередньо залежить від ефективності мобілізації фінансових ресурсів на природоохоронні цілі, від дієвості існуючих форм і методів організації фінансів природокористування. З огляду на показові офіційні дані, за якими нині близько 15 % території України з населенням понад 10 млн перебуває у критичному екологічному стані, а також зважаючи на те, що Україна, підтверджуючи з року в рік свій давній міжнародний статус зони екологічного лиха, має найвищий у Європі рівень розораності земель, споживання водних ресурсів, вирубування лісів й значне — у кілька разів — перевищення антропогенного й техногенного навантаження на навколишнє природне середовище порівняно з відповідними показниками у розвинутих країнах світу1 (котре, до речі, продовжує зростати), доцільно задатись питанням стосовно екологічної конструктивності вітчизняного механізму екологічного регулювання, зокрема його складової — фінансового забезпечення природоохоронних заходів.
January 12 2011

Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначення системи

Протягом дев'яти років нового століття в Україні захищено десятки дисертацій і тисячі магістерських робіт із питань фінансового контролю. Практично в кожній із них знаходимо різні трактування поняття "державний фінансовий контроль" (скорочено ДФК) і пропозиції щодо його розвитку. На жаль, ця дискусія не наблизила нас до розробки єдиної концепції системи ДФК, тому до парламенту вносяться все нові законопроекти, прийняття яких тільки додає алогічності нестійкій вітчизняній системі державного фінансового контролю.
January 12 2011

Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства

Основні характеристики функціонування й розвитку соціально-економічних систем у площині суспільного життя з його філософськими, правовими, соціальними, психологічними, культурними особливостями безпосередньо залежать від таких тісно пов'язаних факторів, як економічна поведінка суб'єктів підприємницької діяльності та чинники, що її визначають; система і структура стимулів та мотивів економічних агентів; норми, принципи, правила економічної поведінки. За таких умов обґрунтована фінансова політика має бути визначальною щодо підтримки цілісності бюджетної системи, її збалансованості в середньостроковій перспективі та формуванні дієвого механізму ефективного впливу на поступальний розвиток суспільства. Для цього бюджетна система, як адаптивний механізм у системі державного регулювання, має спрямовуватися на забезпечення адекватності регуляторних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища з метою розвитку держави й регіонів та на цій основі підвищення добробуту суспільства.
January 11 2011

Валютні резерви держави як інвестиційний ресурс

Розв'язання проблеми інвестування в Україні є одним із найважливіших завдань сьогодення. Частка капіталовкладень відносно ВВП в нашій державі мало не вдвічі менша, ніж необхідно, що свідчить про байдуже ставлення до майбутнього з боку нинішнього покоління.
January 11 2011

Методологічні засади державного регулювання фінансово-економічного розвитку

Забезпечення сталого суспільного розвитку неможливе без втручання держави в національну економіку на всіх рівнях, особливо в умовах нестабільності й фінансово-економічних криз.