Методичні прийоми контролю в Пенсійному фонді

Найважливішими суб’єктами пенсійної системи Пенсійного фонду України є страхувальники та одержувачі пенсійних виплат, оскільки між ними функціонує прямий взаємозв’язок, сутність якого полягає в тому, що від правильності та своєчасності нарахування й сплати страхових внесків залежить забезпечення належного рівня виплати пенсій.

А враховуючи те, що пенсійна система України знаходиться на етапі реформування та розвитку, то організація ефективного контроль за всіма елементами системи пенсійного страхування є одним із заходів щодо зміцнення фінансової дисципліни в органах Пенсійного фонду.

Контроль за надходженням власних коштів (коштів страхувальників та застрахованих осіб) проводять структурні підрозділи надходження доходів органів Пенсійного фонду України. Організовують роботу з обліку платників зборів та проводять контроль за нарахуванням коштів до бюджету Пенсійного фонду платниками відповідних територіальних одиниць створені у всіх 27 регіональних управліннях Пенсійного фонду де функціонують відповідні управління та відділи надходження доходів .

На рис. 3.4. представлено основні суб’єкти зовнішнього контролю управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах. Вони, так би мовити, представляють собою дві складові бюджету Пенсійного фонду: одна з яких забезпечує надходження коштів (страхувальники), а інша – виплату коштів.

Рис. 3.4. Суб’єкти зовнішнього контролю управлінь Пенсійного фонду України

Наповнення бюджету Пенсійного фонду можливе при своєчасному та повному надходженні коштів, яке забезпечується страхувальниками. Статтею 1 Закону № 1058 визначено, що страхувальниками є роботодавці та інші особи, які згідно законодавства сплачують страхові збори на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Саме тому при проведенні їхнього контролю перевіряється: правильність та своєчасність нарахуван¬ня й сплати ними страхових зборів й інших платежів; достовірність даних про заробітну плату, що наводяться у довідках для призначення пенсійних виплат.
Не менш важливим є контроль за виплатою пенсійних коштів згідно їх призначення. Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» виплата і доставка пенсій проводиться суб’єктами солідарної системи, а саме підприємствами (установами, організаціями). Підприємства поштового зв’язку та банківські установи відносяться до числа організацій, які проводять виплату пенсій (на вибір самих утримувачів). Здійснюючи перевірку структурних підрозділів УДППЗ «Укрпошта» та банківських установ контролюється своєчасність та повнота відповідно виплати та надходження на поточні рахунки пенсійних виплат, а також цільове використання перерахованих до даних установ пенсійних коштів.
Перевірка порядку використання коштів структурними підрозділами УДППЗ «Укрпошта» базується на контролі за дотриманням ними Інструкції про поря¬док організації оформлення, фінансування та виплати пенсій, грошової допомоги підприємствами поштового зв’язку України, затвердженої наказом Держкомзв’язку України, Міністерства праці і соціальної політики України та Пенсійного фон¬ду України від 02.07.1998 р. № 101/123/67 й регламентується Порядком проведення перевірок, затвердженим спільним наказом Пенсійного фонду і Держкомзв’язку від 17.02.1998 р. № 13/35.
В процесі перевірки структурних підрозділів УДППЗ «Укрпошта» значна увага приділяється питанням розрахунків по використанню коштів, що були надані Пенсійним фондом для виплати пенсій; чи на законних підставах та у повній мірі здійснюється виплата пенсій; чи дотримується визначений графік виплати. Метою контролю також є визначення достовірності та обґрунтованості потреби на необхідну суму коштів для виплати пенсій та допомоги, що зазначається в заявці підприємств поштового зв’язку щомісячно. При цьому, як зазначають фахівці Пенсійного фонду, зазначена у заявці сума коштів повинна відповідати пот¬ребі в коштах на місяць, що визначається на підставі середньомісячної суми виплат допомоги на похован¬ня за останні три місяці, списків поштових переказів, описів виплатних відомостей, з урахуванням залишку на кінець попереднього місяця коштів на рахунку Фонду та несплачених сум пенсій і допомоги за минулий місяць.
Основою для попередження фінансових порушень щодо використання відділеннями зв’язку коштів Пенсійного фонду є перевірка законності банківських операцій по своєчасності та повноті зарахування пенсійних виплат на банківські рахунки підрозділів УДППЗ «Укрпошта», а у випадках невиплати пенсії – своєчасності повернення невиплачених сум.
На сьогоднішній день досить поширеним є отримання пенсійних виплат через установи банків, які обираються одержувачами пенсій самостійно відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 р. № 1596. При цьому операції з відкриття поточних пенсійних рахунків, зарахування і виплати пенсій здійснюються банками безоплатно, що дозволяє значно зекономити бюджетні кошти. Для отримання пенсійних виплат через банк необхідним є подання до органів Пенсійного фонду за місцем проживання одержувачів пенсій Заяви про виплату пенсій та грошової допомоги через установи уповноважених банків.
Відповідно контролю зі сторони органів Пенсійного фонду України підлягають також і банківські установи які здійснюють виплату пенсій. Згідно законодавства даний вид перевірки повинен здійснюватися не менше одного разу на рік.

В органах Пенсійного фонду значна увага приділяється забезпеченню правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати страхових зборів та інших платежів. Контроль за нарахуванням та своєчасним надходженням страхових внесків й інших платежів здійснюється органа¬ми Пенсійного фонду згідно зі ст. 64 Закону № 1058 і п. 5 Положення про Пенсійний фонд України, відповідно до яких органи Пенсійного фонду мають право:

1) одержувати дані стосовно нарахованих та сплачених страхових внесків (інших даних, які необхідні для виконання органами Пенсійного фонду функцій, передбачених законодавством) від усіх суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності та виду діяльності, а також органів державної влади;

2) проводити (не частіше одного разу на календарний рік) планові та позапланові перевірки (лише у випадках передбачених законодавством) бухгалтерських облікових документів в яких зазначено суми нарахованих та сплачених страхових внесків, у разі необхідності отримувати відомості і довідки, а також пояснення з питань, що виникають під час перевірки, в усіх суб’єктів господарювання;

3) вимагати усунення виявлених в процесі перевірки порушень законодавства щодо порядку нарахування та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Пенсійного фонду та порядку їх використання від керівництва та інших посадових осіб господарюючого суб’єкта;

4) порушувати питання стосовно притягнення до відповідальності осіб, які вині у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, в порядку установленому законодавством;

5) у випадках систематичної несплати підприємства (установами, організаціями) страхових внесків порушувати справу про банкрутство або вносити пропозицію стосовно скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності;

6) вилучати документи, які засвідчують порушення порядку використання коштів Пенсійного фонду або приховування (заниження) розміру заробітної плати та інших виплат на які нараховуються страхові внески, в суб’єктів господарювання лише в порядку установленому законодавством;

7) звертатися в порядку установленому законодавством до органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та податкової міліції у випадках виявлення порушень стосовно порядку нарахування та сплати
страхових внесків, використання коштів Пенсійного фонду;

8) стягувати несплачені суми страхових внесків з платників страхових внесків, а також застосовувати фінансові санкції, передбачені законом № 1058;

9) здійснювати передбачені законодавством інші функції.

Згідно зі ст. 64 Закону № 1058 органи Пенсійного фонду України за попередньо сформованими планами-графіками здійснюють планові та позапланові виїзні документальні перевірки, що проводяться згідно з Національним планом перевірок, який щорічно складається Державною податковою Адміністрацією.
До даного переліку перевірок на нашу думку варто віднести також і такий вид перевірки, як невиїзна поточна документальна перевірка.

Адже, в момент прийняття звітності працівниками Пенсійного фонду вже здійснюється контроль (рис. 3.5) щодо правильності заповнення та розрахунку звітних даних. Про це свідчить запис у формі Розрахунку № 23 «відмітка про результати камеральної перевірки працівника органу Пенсійного фонду України».

Відповідно до п. 11.11 Інструкції № 21-1 страхувальники щомісяця складають та подають до відповідних управлінь Пенсійного фонду України розрахунок суми страхових внесків (додаток № 23 до Інструкції) та проводять їх сплату до 20 числа місяця, що настає за звітним. Обов’язковість подання звітності страхувальниками управлінням Пенсійного фонду України у строки, в порядку та за формою визначеними Пенсійним фондом, передбачена частиною другою статті 17 Закону № 1058. Питання, щодо звітності також врегульовані п.п.11.11-11.16 Інструкції № 21-1.

У відповідності до вимог Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження платежів зі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 19.01.2002 р. № 2-4, облік платежів здійснюється управліннями Пенсійного фонду України в особових рахунках платників, де обліковуються нараховані та сплачені суми зборів, штрафні санкції, суми повернутих переплат.

Проведення контролю уже безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях передбачає перевірку бухгалтерських документів:

1) щодо сум нарахованої заробітної плати й інших виплат; нарахування та утримання страхових зборів; перерахованих сум пенсійних зборів на рахунки Пенсійного фонду;

2) пов’язаних зі сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій (операцій відчуження легкових автомобілів, з купівлі-продажу валют, послуг стільникового рухомого зв’язку, продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння).
При перевірці правильності нарахування та сплати пенсійних зборів значна увага приділяється питанням оцінки фонду заробітної плати по кожному страхувальнику, аналізуються причини його зміни (зменшення чи збільшення) в порівнянні з попередніми звітними періодами, досліджується вплив факторів, які призвели до змін. У випадках виявлення порушень стосовно недотримання страхувальником вимог Закону України «Про оплату праці» про забезпечення нарахування мінімального розміру заробітної плати з якої справляються страхові збори, перевіряючі органів Пенсійного фонду зобов’язані інформувати про це відповідні контролюючі органи з даного питання.

В процесі здійснення ревізії контролю підлягають документи за період діяльності з моменту проведення попередньої перевірки підприємства. Фахівці Пенсійного фонду України зазначають, що особлива увага при проведені ревізій приділяється веденню обліку виявлених порушень, контролю за виконанням договорів розстрочення заборгованості, правильності застосування фінансових санкцій до порушників платіжної дисципліни, ефективності перевірок та питанням оформленню актів перевірок, додержанню вимог законодавства стосовно дострокового розірвання договорів про розстрочення боргу. Контролю також підлягають вжиті заходи стосовно відшкодування боргів Пенсійному фонду; роботи з комітетами кредиторів, ліквідаторами та керуючими санацією підприємств щодо яких порушено справу про банкрутство; правильність проведення інвентаризації заборгованості з платежів до бюджету, що підлягають стягненню в судовому порядку.

Відповідно до п. 1.5 Порядку № 6-5 за результатами перевірок складається акт довільної форми. В акті викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника, які мають відношення до фактів виявлених порушень законодавства. Згідно п. 2.1 Порядку № 6-5 акт документальної перевірки повинен містити три частини:
перша частина – вступна;
друга – описова;
третя – це є висновок;
у випадках необхідності формуються інформаційні додатки.

При цьому у п 2.2 Порядку №6-5 визначено, що вступна частина акту перевірки повинна містити такі дані:

1) дата підписання акта перевірки, тобто містити число, місяць та рік коли акт було підписано та номер акта перевірки, який має відповідати порядковому номеру книги реєстрації актів;

2) відповідно до установчих документів повна назва суб’єкта господарювання та що слугувало проведенню документальної перевірки, тобто підстава;

3) яка форма документальної перевірки (планова, позапланова чи зустрічна) проводилась та номер і дата посвідчення за яким направлені перевіряючи на документальну перевірку;

4) назва органу Пенсійного фонду України, посада та прізвище, ім’я,
по батькові осіб, які проводили перевірку та брали участь у її проведенні;

5) за який період здійснюється перевірка та термін протягом якого проводилась поточна перевірка;

6) нормативні акти у відповідності до яких було проведено перевірку;

7) дані про суб’єкта господарювання, а саме: номер реєстрації та дата взяття на облік органом Пенсійного фонду України, місцезнаходження платника, код за ЄДРПОУ, форма власності платника, спосіб оподаткування (загальний порядок чи спрощена система), номер поточного рахунка, назва та код банку, середньооблікова чисельність працівників;

8) наявність інформації про проведену попередню документальну перевірку (дата та номер акта перевірки, період та форма перевірки, виявлені порушення та заходи, що були вжиті стосовно усунення виявлених недоліків);

9) відображення інформації про наявність або відсутність працюючих інвалідів;

10) інформація про те, які було використано документи і матеріали під час проведення перевірки.
На нашу думку, перелік даних, зазначених у п.2.2. Порядку № 6-5, які повинна містити вступна частина акту є неповним. Крім того структура акту «недосконала».

Як зазначає юрист А. Брильов, в юридичній практиці за умови, якщо акт документальної перевірки було складено з порушенням норм чинного законодавства, то досить часто відповідні рішення контролюючих органів скасовують на стадії адміністративного або судового оскарження. Тому, з метою підвищення якості оформлення посадовими особами органів Пенсійного фонду матеріалів планових та позапланових виїзних перевірок суб’єктів господарювання пропонуємо форму Акту про результати виїзної планової (позапланової) перевірки з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо нарахування та сплати зборів із загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (Додаток М).
Такі дані як: номер акту, дата та місце його складання, а також його назва є обов’язковими реквізитами документу, та повинні бути відображені перед вступною частиною акту.

У п. 2.2 Порядку № 6-5 не передбачено відображення таких реквізитів документу, як місце складання та назва акту, що в свою чергу не відповідає вимозі п. 2 ст. 9 Закону № 996 та пп. 2.4. п.2 Положення № 88.

Акт повинен містити чотири розділи:

1. Вступна частина.
У даному розділі зазначаються підстави проведення перевірки – це нормативно-законодавчі акти відповідно до яких проводиться перевірка та внутрішні розпорядчі документи органів Пенсійного фонду. Важливим є відображення у вступній частині акту таких моментів:

1) номер та дата наказу відповідно до якого сформований план-графік перевірки, оскільки відповідно до Порядку № 112 планові виїзні перевірки проводяться за попередньо сформованими планами-графіками;

2) правомірним буде додавати план перевірки до акту (про що відповідно робиться запис в акті), адже, суб’єкт господарювання який перевіряється, в обов’язковому порядку повинен бути з ним ознайомлений. Також це дає можливість прослідкувати правомірність дій як перевіряючих, так і суб’єкта господарювання;

3) зазначення в акті чи було повідомлене підприємство про перевірку, оскільки згідно з частиною третьою п. 2 Указу № 817 та п.1 Порядку № 112 підприємство має бути повідомлене про перевірку за 10 днів до її початку;

4) чи здійснено перевіряючим перед початком перевірки запис у Журналі реєстрації перевірок. Згідно зі п.7 Указу № 817 та

п. 9 Порядку № 18 відмова представника контролюючого органу від підпису в Журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки. Крім того, Пенсійний фонд у листі від 23.02.2002 р. № 06/871 зобов’язує своїх працівників, направлених на перевірку, перед її початком зробити запис у Журналі, заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис.

2. Загальні положення. У цьому розділі наводяться дані про суб’єкт господарювання. Крім того зазначається інформація про попередню перевірку, а також перелік документів, що охоплені перевіркою.

3. Перевірка правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати до Пенсійного фонду зборів встановлених законодавством. Перш за все перевіряється чи ведеться на підприємстві бухгалтерський облік, дані якого будуть використані при перевірці. В даному розділі доцільним є виділення трьох частин, а саме:

3.1. Перевірка дотримання вимог законодавства про обов’язкове державне пенсійне страхування. Перевіряється дотримання та виконання суб’єктом господарювання вимог Закону № 1058 та п.4 Інструкції № 21-1, щодо нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Обов’язковому аналізу та перевірці підлягають дані про застосування страхувальниками пільгового тарифу (наявність або відсутність працюючих інвалідів).
Важливим моментом є перевірка своєчасності сплати внеску, оскільки відповідно до норм ст. 20 Закону № 1058 страхові внески сплачуються одночасно з виплатою заробітної плати, а остаточний розрахунок за нарахованими внесками за звітний базовий період (місяць) має бути проведений не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду. Якщо ж у вищезазначені терміни внески не будуть сплачені, то у платника виникає заборгованість (недоїмка) перед бюджетом Пенсійного фонду.

3.2 Перевірка дотримання вимог законодавства сплати збору на обов’язкове пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій. Визначається дотримання вимог п.6 та п.7 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1 та Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій від 03.11.1998 р. № 1740, в частині нарахування та сплати збору: з операцій купівлі-продажу валют, з відчуження легкових автомобілів, з продажу ювелірних виробів із золота, платини і дорогоцінного каміння, з придбання нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв’язку та зобов’язань, щодо відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

3.3. Перевірка дотримання вимог законодавства про ведення персоніфікованого обліку. Перевіряється дотримання та виконання суб’єктом господарювання вимог п.6 ст. 21 Закону № 1058, щодо ведення персоніфікованого обліку та своєчасності подання відомостей про застрахованих осіб. До того ж пп.5 п.9 ст. 106 Закону № 1058 за неподання або несвоєчасне подання звітності до системи персоніфікованого обліку передбачено відповідальність.

4. Висновок. У цьому розділі Акта перевірки відображається узагальнений перелік виявлених перевіркою порушень законодавства. Так наводяться пункти та статті нормативно-правових актів, у результаті порушення яких встановлено завищення або заниження суми обов’язкового пенсійного збору.

У разі вилучення копій чи оригіналів фінансово-господарських документів, в акті здійснюється відповідний запис. Також зазначається, що для перевірки було подано достовірні документи.

Акт повинен містити інформацію щодо права суб’єкта господарювання на подання заперечень до акта перевірки у випадку незгоди з його висновками.

На даний момент в кінці звітного року між підприємствами та управліннями Пенсійного фонду проводиться звірка, щодо сум нарахованих та сплачених страхових зборів. При цьому документально це не відображається. Іноді виникають ситуації, коли при перевірці даних звітного року знаходиться помилка, якої не було виявлено при перевірці у минулому періоді. З метою уникнення таких ситуацій та наявності документального підтвердження пройденого попереднього контролю пропонується на основі проведеної річної звірки даних формувати Відомість звірки нарахування та сплати збору з обов’язкового державного пенсійного страхування за відповідний рік (Додаток Н).

Вважаємо, що запропоновані форма Акту про результати виїзної планової (позапланової) перевірки з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо нарахування та сплати зборів із загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та Відомості звірки нарахування та сплати збору з обов’язкового державного пенсійного страхування, містять вичерпний перелік інформації по результатах перевірки та усі реквізити, які надають їм юридичної сили та доказовості.