Новости

December 28 2010

Факторно-критеріальна модель відтворення інтелектуальних ресурсів у системі обліку

Ринкові перетворення, процеси економічної інтеграції країн, створення вільних економічних зон і міжнародних об'єднань — усе це сприяло інтеграції вітчизняної економіки у світове співтовариство та гармонізації її облікової системи з континентальною. В умовах фінансової кризи, значного подорожчання матеріальних ресурсів та їх дефіциту особливого значення набувають нові форми і методи управління економічними ресурсами. Розвиток інноваційних процесів у суспільстві, своєчасне оновлення, економне витрачання матеріальних ресурсів та задоволення потреб споживачів забезпечуються шляхом відтворення потенціалу інтелектуальних ресурсів, заснованого на досягненнях науки, освіти та інформаційних технологій.
December 27 2010

Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів і видатків

Сучасний етап суспільного й економічного розвитку України потребує чіткого управління процесами трансформування національної економіки з боку органів державного управління. В умовах ринкових відносин важливо оптимально поєднати притаманні ринку регулятори економіки з належним управлінням національним господарством, адже реформування економічних відносин у напрямі ринкових перетворень у країні охоплює всі сфери діяльності суспільства.
December 27 2010

Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень

За даними аналітичних оцінок представників Ради Європи, в нашій країні існують чотири основні сфери тіньової "кримінальної активності", які стали джерелом отримання нелегальних прибутків: контрабанда, нелегальне маніпулювання процесом приватизації, ухилення від сплати податків, корупція.
December 26 2010

Фінансові домінанти реструктуризації підприємств

Окремі аспекти реструктуризації підприємств досліджуються у працях багатьох українських науковців, зокрема О. Амоші, М. Білик, С. Довбні, І. Зятковсь- кого, О. Ковальова, І. Отенко, Н. Москаленко, увага яких концентрується передусім на обґрунтуванні організаційно-економічного механізму реструктуризації, діагностиці фінансового стану підприємств, удосконаленні планування відповідних заходів. Водночас не охопленими залишаються питання ролі реструктуризації в нейтралізації конфліктів інтересів різних груп на основі вдосконалення фінансових відносин бізнес-структур із внутрішнім і зовнішнім середовищами. Недостатньою мірою висвітлено також інші фінансові аспекти реструктуризації. Мета пропонованої статті полягає в дослідженні фінансових домінант реструктуризації підприємств в Україні та виробленні на цій основі висновків і пропозицій щодо підвищення її ефективності.
December 26 2010

Методичні прийоми контролю в Пенсійному фонді

Найважливішими суб’єктами пенсійної системи Пенсійного фонду України є страхувальники та одержувачі пенсійних виплат, оскільки між ними функціонує прямий взаємозв’язок, сутність якого полягає в тому, що від правильності та своєчасності нарахування й сплати страхових внесків залежить забезпечення належного рівня виплати пенсій.
December 25 2010

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення обліку і контролю у Пенсійному фонді

Підґрунтям для визначення основних організаційних аспектів ведення обліку і контролю у будь-якій країні є документи нормативно-правового характеру, де закріплені відповідні норми права. Формами закріплення норм права є нормативно-правовий акт та правовий договір. При цьому, на шляху міжнародної інтеграції України, основним джерелом закріплення правових основ співробітництва є міжнародний договір.
December 25 2010

Пенсійні фонди та їх організаційно-економічна характеристика

З набуттям Україною незалежності, відбувається і формування власного нормативно-законодавчого поля. Значна увага в даний період приділяється побудові власної національної пенсійної системи. 21 грудня 1990 року було створено Українське республіканське відділення Пенсійного фонду (Додаток В).
December 24 2010

Сутність та організація пенсійного страхування

Реформування системи пенсійного страхування в Україні вносить багато нового та цікавого в сферу законодавчо-правового забезпечення. Тобто, відбувається формування нової національної система пенсійного захисту, яка законодавчо закріплена в Конституції, що є Основним законом України. Ст. 46 Конституції України визначає права громадян на соціальний захист, який включає право на забезпечення їх у випадку втрати годувальника чи працездатності (повної, часткової, тимчасової); у разі настання безробіття (за незалежних обставин) чи в старості, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
December 24 2010

Аналіз та оцінювання ризику

Поняття ризику в господарській діяльності існувало здавна й було пов’язане з невизначеністю в майбутньому внаслідок певних дій або рішень. Загалом, уся життєдіяльність людини схильна до сукупності випадковостей, а отже, і ризиків. Поняття ризику багатогранне. Воно відображає непевність у майбутньому результаті, пов'язану з можливими втратами того, хто приймає рішення. Поняття “інвестиційний ризик” більш вузьке.
December 23 2010

Світова криза та Україна: проблеми й нові підходи до фінансового регулювання

Розглядаються причини виникнення світової фінансової кризи, зумовлені нею проблеми та пропонуються принципово нові підходи до регулювання фінансової системи в умовах глобальної кризи.