Новости

January 12 2011

Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства

Основні характеристики функціонування й розвитку соціально-економічних систем у площині суспільного життя з його філософськими, правовими, соціальними, психологічними, культурними особливостями безпосередньо залежать від таких тісно пов'язаних факторів, як економічна поведінка суб'єктів підприємницької діяльності та чинники, що її визначають; система і структура стимулів та мотивів економічних агентів; норми, принципи, правила економічної поведінки. За таких умов обґрунтована фінансова політика має бути визначальною щодо підтримки цілісності бюджетної системи, її збалансованості в середньостроковій перспективі та формуванні дієвого механізму ефективного впливу на поступальний розвиток суспільства. Для цього бюджетна система, як адаптивний механізм у системі державного регулювання, має спрямовуватися на забезпечення адекватності регуляторних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища з метою розвитку держави й регіонів та на цій основі підвищення добробуту суспільства.
January 11 2011

Хотите снять квартиру и арендовать? Наша помощь будет кстати

Во все времена был актуален вопрос жилья, собственно поэтому рынок недвижимого имущества несмотря ни на какие экономические кризисы будет востребованным. Покупка, продажа, наем квартир и домов - эти операции с недвижимостью осуществляются каждый день тысячами.
January 11 2011

Валютні резерви держави як інвестиційний ресурс

Розв'язання проблеми інвестування в Україні є одним із найважливіших завдань сьогодення. Частка капіталовкладень відносно ВВП в нашій державі мало не вдвічі менша, ніж необхідно, що свідчить про байдуже ставлення до майбутнього з боку нинішнього покоління.
January 11 2011

Методологічні засади державного регулювання фінансово-економічного розвитку

Забезпечення сталого суспільного розвитку неможливе без втручання держави в національну економіку на всіх рівнях, особливо в умовах нестабільності й фінансово-економічних криз.
January 10 2011

Поиски нового места работы в наши дни: имеющаяся схема и вероятные перспективы

Вопросы, неким образом связанные с поиском хорошей работы, в наше время волнуют большую часть украинцев. Даже если вы – уважаемый и чрезвычайно опекаемый директором, достойно оплачиваемый сотрудник, не вредно быть в курсе событий, чтобы знать, сколько еще продлится такое «райское существование». А если вам не нравиться ваша теперешняя работа, вас наверняка заинтересуют предстоящие перспективы. Отдельные темы, связанные с поисками хорошей работы в наши дни, мы и поднимем в этой публикации.
January 10 2011

Визначення факторів впливу на бізнес-цикл у системі регулювання фінансового ринку

Унаслідок різкого скорочення обсягу виробництва наприкінці 2008 року й загального погіршення макроекономічних індикаторів, падіння вартості фондового ринку на 84 % протягом року (згідно з ГТФТС), істотного зниження ринкової вартості боргових зобов'язань вітчизняних підприємств і банків та неможливості подальшого залучення ресурсу на зовнішніх ринках за прийнятною вартістю постало питання щодо закономірності даного економічного зламу.
January 10 2011

Проблеми вдосконалення системи саморегулювання на фінансовому ринку

Зростання і вдосконалення фінансового ринку зумовлюють потребу в постійному оновленні механізмів регулювання й нагляду шляхом розвитку принципів саморегулювання та підвищення ефективності взаємодії саморегулівних організацій і державних органів регулювання. Саморегулівні організації, які об'єднують професійних учасників фінансового ринку й ринку цінних паперів за видами діяльності (реєстроутримувачів, торговців цінними паперами, зберігачів і депозитаріїв), а також компанії з управління активами, функціонують із метою створення ефективної системи регулювання та контролю діяльності професійних учасників фінансового ринку.
January 9 2011

Концептуальні засади банківського нагляду в умовах глобалізації

Різке збільшення рівня кредитних, валютних, ринкових ризиків і ризику ліквідності комерційних банків в умовах посилення фінансової глобалізації ставить перед наглядовими органами нові складні завдання. Для органів банківського нагляду вже недостатньо використовувати дані щодо дотримання банками кількісних і якісних вимог: вони мають бути впевнені, що банки в майбутньому зможуть уникнути значних ризиків або покрити збитки в разі їх виникнення.
January 8 2011

Нова парадигма розвитку державної контрольно-ревізійної служби

Держава ніколи не перебуває у стабільному стані. На його рівновагу безперервно впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники. Це в повній мірі стосується і державних органів, які змушені змінювати політику і практику своєї роботи, щоб поспіти за викликами економіки.